Mapiranje ševarskog trstenjaka u proleće 2018. i 2019. godini

Tokom terenskih radova obišli smo ukupno 10 potencijalnih vodenih staništa, gde smo pretpostavljali prisutnost ove ševarskog trstenjaka (Acrocephalus melanopogon) u severo-zapadnoj Bačkoj (vidi mapu). Terenski obilasci i radovi su izvršeni u vremenskom periodu od sredine marta do kraja juna. U ovom vremensko periodu markirali smo odrasle i juvenilne jedinke na ukupno tri lokaliteta tokom ranojutarnjih časova. U 2018. godini registrovali smo gnežđenje na Bari Jezero, i na starom ribnjaku kod Riđice, dok u 2019. godini gnežđenje je bilo isto zabeleženo na bivšem ribnjaku kod Riđice i na Ludaškom jezeru. U 2018. godini ova vrsta je imala četiri teritorije i na Bari Jezero, dok zbog manka vode, zbog sužnog perioda, u 2019. godini nismo našli revirne ptice.

 

U 2018. godinie na Ludaškom jezeru registrovali smo 12 gnezdećih parova, dok na ribnjaku kod Riđice taj broje je iznosio svega dva para. U 2019.  godini broj parova na Ludašu je iznosio 14, dok na rbnjaku kod Riđice četiri. Ovi podaci utiču na to da pevajući mužjak ne znači gnežđenje, pa čak i u kasnijem periodu, u aprilu.Tokom markiranja primeraka, uzimani su i biometrijski podaci, poput, mase, dužine, krila, trećeg primarnog, kljuna, tarsusa, repa. Ovi podaci su nam potrebni da bi mogli uraditi relaciju telesnih karakteristka i vegetacione strukture.

Odsustvo ove vrste sa drugih lokacija se može obrazložiti zbog više faktora. Naprimer, nizak vodostaj, česta i učestala fluktuacija nivoa vode, paljenje trske, nasipavanje stanista, kombinacija vegetacije nije odgovarajuća.